ชมรมนักศึกษา

   ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 10)

ผลการเลือกตั้ง นายกสโมสรนักศึกษา/คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและประธานคณะกรรมการนักศึกษาประจำคณะ/คณะกรรมการนักศึกษาประจำคณะ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง แนวปฎิบัติในการบันทึกข้อมูลและการเทียบค่าประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาระดับปริญาตรี

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง แนวปฎิบัติในการแต่งกายของนักศึกษา (ภาคปกติ)

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง แนวปฎิบัติในการแต่งกายของนักศึกษา (ภาคฤดูร้อน)

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

การประกันภัยอุบัติเหตุ นักศึกษา และบุคลากร

ประกาศการขอทรานสคิปรับรองกิจกรรมนักศึกษาสามารถยื่นใบคำร้องได้ที่ ฝ่ายกิจกรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

   youtubeMAR. 14

พิธีประทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562

FEB.10-24

โครงการมหกรรมกีฬามะหาดเกมส์ ครั้งที่ 21

FEB.

โครงการ กยศ. สร้างสุข สู่ ชุมชน เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้

© 2018 l สำนักพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7420-0370 โทรสาร 0-7420-0371