ชมรมนักศึกษา

   ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564

ประกาศสำนักพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เรื่อง กำหนดการแก้กิจกรรมเสริมหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง มาตรการและแนวปฎิบัติสำหรับนักศึกษาและบุคคลภายนอกที่เข้ามาในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง แนวปฎิบัติในการบันทึกข้อมูลและการเทียบค่าประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาระดับปริญาตรี

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง แนวปฎิบัติในการแต่งกายของนักศึกษา (ภาคปกติ)

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง แนวปฎิบัติในการแต่งกายของนักศึกษา (ภาคฤดูร้อน)

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

การประกันภัยอุบัติเหตุ นักศึกษา และบุคลากร

   youtube


ประมวลภาพกิจกรรม


DEC. 15

เปิดภาคการศึกษาที่ 2/2564 (ภาคปกติ) ระดับปริญญาตรี

JAN.12 - FEB.2

โครงการมหกรรมกีฬามะหาดเกมส์ ครั้งที่ 22

FEB.-MAR.

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2564

© 2018 l สำนักพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 222 ถนพลพิชัย-บ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7420-0370 โทรสาร 0-7420-0371