ประกาศ

แนวปฏิบัติในการแต่งกายของนักศึกษา (ภาคปกติ)

การแต่งกายนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน

แนวปฏิบัติในการบันทึกข้อมูล และการเทียบค่าประสบการณ์ การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี

การบริการหอพักนักศึกษา

ระเบียบว่าด้วยหอพักนักศึกษา

นโยบายการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์

การประกันภัยอุบัติเหตุ นักศึกษา และบุคลากร

การกำหนดพื้นที่ในการสูบบหรี่ภายในมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (สำหรับนักศึกษา)

นโยบายแนวปฏิบัติการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ การจัดพื้นที่เขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่เป็นการเฉพาะ และมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมถึงการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา

ประกาศ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนพิเศษการปฏิบัติงานนอกเวลาทำงาน (ลำดับที่ 017/2565)

 

   คำสั่ง