วิสัยทัศน์

พ.ศ. 2565
สำนักพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานสนับสนุน ส่งเสริม กิจกรรมพัฒนานักศึกษาเชิงนวัตกรรม และเน้นแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม สร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ สู่ความเป็นมืออาชีพระดับสากล

พันธกิจ

พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการใช้ชีวิต มีจิตสาธารณะ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

อัตลักษณ์

H = HARMONY : ความสมานฉันท์ สามัคคี
O = OPENNESS : เปิดใจ เปิดความคิด
P = PROFESSIONALISM : การทำงานอย่างมืออาชีพ
E = EXECUTIVE : มีความกระตือรือร้นและขยันในการทำงาน