News


ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำภาคการศึกษา 2/2563 (ฉบับที่ 7)

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 5

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดระลอกใหม่ (Newly Emerging) ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการดูแลนักศึกษาหอพัก (ฉบับที่ 2)

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง มาตรการการช่วยเหลือนักศึกษาด้านการเรียนการสอน และการสอบออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 4

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบำรุงการศึกษา ตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒

อัตราค่าเล่าเรียนแบบแบ่งจ่าย ระดับปริญญาตรี สำหรับปีการศึกษา 2563

การประกันภัยอุบัติเหตุ นักศึกษา และบุคลากร