ฝ่ายทุนการศึกษา


1. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
            กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ของรัฐบาล จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงระดับปริญญาตรี
            การบริหารกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยอธิการบดีได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงิน ประจำมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เพื่อดำเนินงานกองทุนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยมอบหมายให้ฝ่ายทุนการศึกษา สำนักพัฒนานักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบดูแลงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

2. ทุนการศึกษาประเภทอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอก (ยกเว้น กยศ.)
2.1 ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
            มหาวิทยาลัยหาดใหญ่มีนโยบายมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถด้านการเรียน ด้านกิจกรรม และด้านกีฬา ประจำทุกปีการศึกษา
2.2 ทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก (รัฐและเอกชน)
            มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกต่างๆ ทั้งของรัฐและของเอกชนเป็นจำนวนมาก อาทิ เช่น ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี, ทุนการศึกษาสำหรับคนพิการ ฯลฯ เป็นต้น


สนใจข่าวสารของฝ่ายทุนการศึกษา
กรุณาศึกษารายละเอียดของข่าวสารและประกาศต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัย เว็บไซต์ฝ่ายทุนการศึกษา หรือหน้าเพจ FB: ฝ่ายทุนการศึกษา ม.หาดใหญ่ ปี’58 หรือหน้าบอร์ดอาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา หรือหน้าบอร์ดอาคารสงขลา (อาคาร1) หรือต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง ณ ห้องสำนักงานฝ่ายทุนการศึกษา ชั้น 2 (ติดห้องฟิตเนส) อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา หากนักศึกษาไม่สามารถดำเนินการตามกำหนดที่มหาวิทยาลัยประกาศไว้ อาจจะไม่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทนุฯ หรือทุนการศึกษาประเภทอื่นๆ ประจำปีการศึกษานั้นๆ