ประวัติหน่วยงาน


            ประวัติหน่วยงานโดยสังเขป สำนักพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานภายในเทียบเท่าคณะของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เดิมใช้ชื่อว่า "สำนักกิจการนักศึกษา" ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักพัฒนานักศึกษา" และปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม"สำนักงานตั้งอยู่ ณ อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
โดยมีภารกิจการพัฒนาและบริการส่งเสริมนักศึกษา 3 ฝ่าย ได้แก่
1. ฝ่ายกิจกรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. ฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม
3. ฝ่ายทุนการศึกษา