ปฏิทินการจัดกิจกรรม / โครงการ


โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 8 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา


โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา


โครงการสายใยสายสัมพันธ์ ครั้งที่ 16 วันที่ 13 สิงหาคม 2563 - 25 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


โครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา


โครงการออกเยี่ยมบ้านนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากรณีผู้กู้ยืมรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 3-4 กันยายน 2563 บ้านนักศึกษา กรณีผู้กู้ยืมรายใหม่


โครงการประชุมผู้ปกครองหอพักนักศึกษา เดือนกันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


โครงการเปิดโลกกิจกรรม วันที่ 11 กันยายน 2563 ณ ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา


โครงการปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนฯ (กยศ. และ กรอ.) สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 25 กันยายน 2563 ห้องประชุม Blue Ocean Hall อาคาร 10


โครงการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 35,36 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา


โครงการวันสวรรคต ร.9 (วางพวงมาลา) วันที่ 12 ตุลาคม 2563 ณ เทศบาลนครหาดใหญ่


โครงการปิยมหาราช (วางพวงมาลา) วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ณ สวนสาธารณะหาดใหญ่


โครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา


โครงการลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์ประณีตศิลป์


โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแนวพุทธ รอบที่ 1 วันที่ 19-20 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแนวพุทธ รอบที่ 2 วันที่ 26-27 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแนวอิสลาม วันที่ 19-20 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยนักศึกษา ม.หาดใหญ่ ประจำปี 2563 วันที่ 30 เมษายน 2564 2563 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา


โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 เดือนพฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา


โครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2563 ณ จังหวัดสงขลา


โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 2 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา


โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ณ เดือน กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์ประณีตศิลป์


โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา


การแข่งขันวอลเลย์บอล HU Open ครั้งที่ 1 เดือนเมษายน 2564 ณ ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา


โครงการชำระหนี้คืนกองทุนฯ สานฝันแด่รุ่นน้อง ครั้งที่ 12 วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 ห้องประชุม Blue Ocean Hall อาคาร 10


กยศ. สร้างสุขสู่ชุมชน นิสิต นักศึกษาจิตอาสา สถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 4 ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี