ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต


            ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นองค์กรศูนย์กลางที่ดำเนินการติดต่อประสานงานในการทำกิจกรรมต่างๆ ระหว่างนักศึกษา มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก
แบ่งเป็น 5 ส่วนงาน ได้แก่
1.งานสโมสรนักศึกษา/นันทนาการและส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
2.งานสมาคมศิษย์เก่าและชมรมศิษย์เก่าคณะต่างๆ
3.งานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและให้คำปรึกษา
4.งานหอพักนักศึกษา
5.งานกีฬา
นักศึกษาสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 074-200368,137,509

1. งานสโมสรนักศึกษา/นันทนาการและส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
            เน้นการส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของนักศึกษา เพื่อสรรหาและจัดตั้งทีมสโมสรนักศึกษา โดยผ่านกระบวนการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยในมหาวิทยาลัย เพื่อการขับเคลื่อนกิจกรรมนักศึกษาส่วนกลาง และยังมีการส่งเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตโดยการให้มีการจัดตั้งชมรมและเข้าร่วมกิจกรรมที่ชมรมจัด ซึ่งแบ่งชมรมออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่

 • ชมรมด้านวิชาการ
 • ชมรมด้านกีฬา
 • ชมรมด้านศิลปวัฒนธรรม
 • ชมรมด้านบริการสังคมและบำเพ็ญประโยชน์
            เน้นการบริการให้ความรู้ ให้คำปรึกษา ประสานงาน และจัดกิจกรรมให้ทุกหน่วยงานที่ต้องการ ในเรื่องนันทนาการ ตลอดจนบริการชุมชนที่นักศึกษาต้องมีส่วนร่วม การวางระบบงานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา นำไปสู่การเสนอและจัดทำโครงการที่พัฒนาศักยภาพนักศึกษา 2 โครงการต่อปีการศึกษา ดำเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อส่งนักศึกษาเข้าร่วมการประชุม/อบรม/สัมมนา/การแข่งขัน อย่างต่อเนื่อง และยังมีส่วนงานติดต่อประสานงานกับศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ดูและนักศึกษาวิชาทหารทั้งเรื่องการเรียนการสอนและความเรียบร้อยด้านต่างๆของนักศึกษาวิชาทหารจนครบหลักสูตร ตลอดจนผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารให้กับนักศึกษาที่ต้องผ่อนผัน

2. งานสมาคมศิษย์เก่าและชมรมศิษย์เก่าคณะต่างๆ
            เน้นการดูแลและจัดกิจกรรมในการประสานงานด้านศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษา เพื่อสร้างกระบวนการในการทำงานระหว่างสถาบันร่วมกันศิษย์เก่า เพื่อเกิดความรักในสถาบันการศึกษา

3. งานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและให้คำปรึกษา
            ดูแล ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพนักศึกษาและบุคลากร ให้คำปรึกษาด้านวินัยนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น บริการยา เวชภัณฑ์ และรถพยาบาลฉุกเฉินสำหรับนักศึกษาและบุคลากร บริการให้คำปรึกษาทางด้านจิตวิทยาแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม ด้านการศึกษา ทักษะทางสังคม ตลอดจนปัญหาส่วนตัว ณ ห้องให้คำปรึกษา โดยนักจิตวิทยาให้คำปรึกษา

รายละเอียด

4. งานหอพักนักศึกษา
บริการห้องพักนักศึกษาหญิงโดยมีเจ้าหน้าที่หอพักคอยแนะนำ ดูแล ตลอดจนรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของหอพัก จำนวนห้องพักทั้งหมด 78 ห้อง แบ่งเป็น

 • ห้องแอร์ 43 ห้อง
 • ห้องพัดลม 35 ห้อง

รายละเอียด


5. งานกีฬา
5.1 งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักกีฬา

 • จัดโครงการส่งเสริม/แข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ
 • ให้บริการสอนกีฬาประเภทต่าง ๆ
5.2 งานสวัสดิการและการให้บริการ
 • ให้คำแนะนำในการใช้บริการสถานที่ออกกำลังกายต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เช่น ห้องฟิตเนสและห้องสควอช เป็นต้น
 • ให้บริการการใช้วัสดุอุปกรณ์กีฬาและสนามกีฬา
 • เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 20.00 น.