ฝ่ายส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม


             ได้รับการประกาศให้จัดตั้งฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม ภายใต้สังกัด หน่วยงานชื่อ “สำนักพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม” ขึ้น เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ประกอบด้วยงานต่างๆ ดังนี้
1. งานวิชาการและบริหารจัดการอาคารศูนย์ประณีตศิลป์
2. งานพิพิธภัณฑ์และดนตรีไทย
3. งานกิจกรรมการแสดงและการฝึกอบรม