ชมรมนักศึกษา

   ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูปีการศึกษา 2561

ฝ่ายทุนการศึกษา : ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงวันนัดส่งเอกสารยื่นกู้ เทอม 1/2561 สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน (นักศึกษาที่เรียนอยู่ม.หาดใหญ่แล้วแต่เลื่อนชั้นปีเป็น ปี2, ปี3, ปี4 และปี5)

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2560 (ลำดับที่ 115/2561)

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา1/2561 ระหว่างวันที่ 16-31 มีนาคม 2561 (ลำดับที่ 102-112)

ประกาศการขอทรานสคิปรับรองกิจกรรมนักศึกษาสามารถยื่นใบคำร้องได้ที่ ฝ่ายกิจกรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

   youtube