วิสัยทัศน์

พ.ศ. 2561 สำนักพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานสนับสนุน ส่งเสริม กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และเน้นแหล่งเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรม สร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ สู่ความเป็นมืออาชีพ ระดับสากล

พันธกิจ

1. พัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีเจตคติที่ดี ต่อวิชาชีพและสังคม
2. เสริมสร้างและพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มีสติ มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะต่อสังคม และประเทศชาติ
3. เสริมสร้างพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่สามารถอยู่ในสังคมพร้อมเข้าสู่ชีวิตการทำงานและดำรงตนอย่างมีความสุข
4. เสริมสร้างคุณลักษณะด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม