ปฏิทินการจัดกิจกรรม / โครงการ


โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


โครงการมหกรรมกีฬามะหาดเกมส์ ครั้งที่ 18 วันที่ 14 มีนาคม - 11 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


โครงการคีตะลีลานาฏยกรรม ครั้งที่ 4 วันที่ 25 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่