ปฏิทินการจัดกิจกรรม / โครงการ


การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 รอบมหกรรม "สุรนารีเกมส์" วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


โครงการมหกรรมกีฬามะหาดเกมส์ ครั้งที่ 17 วันที่ 13 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


โครงการคีตะลีลานาฏยกรรม ครั้งที่ 3 วันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่